NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Kako do gradbenega dovoljenja?


Za katere posege potrebujemo gradbeno dovoljenje?
 - Gradbeno dovoljenje potrebujemo za novogradnje (tudi nadzidave in dozidave), rekonstrukcije in spremembe namembnosti objektov ali za njihovo odstranitev. Pridobiti ga je potrebno za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte, s tem da je postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte zelo poenostavljen. Med nezahtevne objekte se uvrščajo npr. drvarnice, garaže, steklenjaki, bazeni, nepretočne greznice, krajše dovozne poti, ograje, škarpe, idr.

- Za enostavne objekte (npr. nadstreški, rezervoarji za plin ali nafto, male čistilne naprave, zbiralniki za kapnico, utrjena dvorišča (do 300 m2), protihrupne ograje, čebelnjaki, poljske poti, začasni objekti, vadbeni objekti, spominska obeležja, urbana oprema, idr.) gradbeno dovoljenje ni potrebno.  Gradnja enostavnih objektov je dovoljena pod pogojem, da ima investitor pravico graditi na predmetnem zemljišču, gradnja ni v nasprotju s prostorskimi akti in so upoštevani vsi pogoji in zahteve za gradnjo enostavnega objekta, kot določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost.

- Novi Zakon o graditvi objektov odpravlja upravni odločbi priglasitev del in lokacijsko dovoljenje. Uveden je termin investicijska vzdrževalna dela, za katera prav tako ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Med taka dela se uvrščajo npr. namestitev agregata za proizvodnjo elektrike, namestitev naprave za ogrevanje, namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic, namestitev toplotne črpalke, izvedba vrtine za geosondo, namestitev klimatskih naprav, vgradnja strešnih oken, idr.

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je tudi po novem zakonu zahteven!


POSTOPEK VAM LAHKO V CELOTI VODI ALI IZPELJE POPULUS D.O.O., S ČIMER PRIDOBITE NA KAKOVOSTI IN ČASU!

 - pridobitev Lokacijske informacije - izda občina (obrazec za Ljubljano je dostopen na http://ppmol.org/urbanizem4/mainpager.php?get=87)
 - izdelava urbanističnega dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (vodilna mapa)
 - izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo (arhitektura, instalacije)
 - pridobitev soglasij k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
 - pridobitev izračuna komunalnega prispevka
 - vloga na Upravno enoto za izdajo gradbenega dovoljenja

Vas skrbi pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi sosedov?
Nova Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja določa pas strank na podlagi enotnih formul, s katerimi se natančno izračuna pas parcel, katerih lastniki so stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.

 

Pred pričetkom izdelave projekta za gradbeno dovoljenje so potrebni naslednji dokumenti

Želim priskrbeti sam

želim, da pridobi POPULUS

Lokacijska informacija
Ustrezen geodetski načrt obstoječega stanja s podatki o sosednjih objektih v merilu 1:500
Idejna arhitektonska skica
Pridobivanje soglasij k PGD
V kolikor gre za prizidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo je potrebno priložiti številko odločbe gradbenega dovoljenja obstoječih objektov.
IZBERITE TIP PONUDBE


Informacije o naročniku
Podatki o posegu
 
PARCELNI PODATKI
 
Vrsta posega

 
NAMEMBNOST OBJEKTA
 
Podatki o objektu

(d x š)

(k+p+...)

(v stopinjah)

Podatki o posegu
Kanalizacija


Vodovod


Elektroenergetsko in telefonsko omrežje
Ogrevanje (objekt se bo ogreval)