NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Reference podjetja – izbor


PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Obdobje 2006 – 2009
OPPN garažna hiša, Občina Kranj
Spremembe in dopolnitve ZN Kranj staro jedro, Občina Kranj
Spremembe in dopolnitve ZN Kranj staro jedro, Občina Kranj
OPPN Idrija center, Občina Idrija
OPN Kočevje - osnutek, Občina Kočevje
OPPN za območje B16 Kamniška Bistrica v Kamniku, Občina Kamnik
Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja B 15 Spodnji Alprem, Trival kompoziti d.o.o.
Občinski lokacijski načrt za območje urejanja B 11 Titan-Svit, Trival antene d.o.o.
Občinski lokacijski načrt B31 Povezovalka, Občina Kamnik
Občinski lokacijski načrt K7 Alprem, Občina Kamnik
Občinski lokacijski načrt K26 Kamniška Bistrica, Občina Kamnik
Urbanistična presoja PUP Brdo, Gospodarsko razstavišče d.o.o.
Občinski lokacijski načrt Zapoge2, Občina Vodice
Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko gradnjo OLN Gabrče3, Vrhnika, DIS Consulting d.o.o.
 

Obdobje 2002 - 2005
Spremembe in dopolnitve PUP za del območja VS3/3 Brdo, Mestna občina Ljubljana
Lokacijski načrt za območje B20, Stol Kamnik, Api d.o.o.
Urbanistična presoja za ureditev dovozne ceste, Občina Ribnica
PUP za območje Stari Vodmat, Mestna občina Ljubljana
Lokacijski načrt za izgradnjo povezovalne ceste v Radovljici, DRSC
Sprememba lokacijskega načrta, Krajinski načrt ureditve ramp za AC Podtabor-Naklo, DRSC
Prostorski ureditveni pogoji za območje Poljanske doline PUP4, Občina Kočevje
Lokacijski načrt Širitev pokopališča v Hrovači – Ribnica, Občina Ribnica

Obdobje 1991 - 2001
Zazidalni načrt Mestni log, Občina Kočevje
Prostorski ureditveni pogoji za območje BS1-3 me 6A1, Mestna občina Ljubljana
Prostorski ureditveni pogoji za območje k.s. Podljubin in Most na Soči - PUP 2 del, PUP 6 in spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Tolmin, Občina olmin
Sprememba zazidalnega načrta Mehanizacija v Sežani, Občina Sežana
Lokacijski načrt ureditve ceste Zg. Brnik, Sp. Brnik, DRSC
Prostorski ureditveni pogoji za območje Kočevska reka PUP3, Občina Kočevje
Prostorski ureditveni pogoji za območje Kočevski Rog PUP1, Občina Kočevje
Prostorski ureditveni pogoji za območje starega Vodmata, Mestna občina Ljubljana
Zazidalni načrt pri Bambiču, Občina Grosuplje
Spremembe zazidalnega načrta ŠS 2 18/3 II. faza Vodice - občina Vodice
Lokacijski načrt za območje termoelektrarne TET III v Trbovljah (del) - IBT Trbovlje
Zazidalni načrt B2D/STOL- API d.o.o. Ljubljana
Prostorski ureditveni pogoji za območje k.s. Tolmin, spremembe in dopolnitve prostorskih setavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Tolmin, Občina Tolmin
Študije zelenih površin v obrtni coni Kozina, Projekt 30 d.o.o.
Ureditveni načrt Gradišče v Sežani, Občina Sežana
Ureditveni načrt Vidmaršče v Sežani, Občina Sežana
Zazidalni načrt Pod Bolnico v Sežani, Občina Sežana
Prostorski ureditveni pogoji za območje Lenivec v Sežani, Občina Sežana
Prostorski ureditveni pogoji za območje Kidričeva soseska v Sežani, Občina Sežana
Ureditveni načrt Straža na Bledu s spremembami dolg. in srednj. plana občine, Občina Bled
Izdelava sprememb in dopolnitev prostorskega dela srednjeročnega plana za območje občine Ribnica, Občina Ribnica
Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev za Kočevski Rog (PUP 1), Občina Kočevje
Prostorski ureditveni pogoji za območje Kočevske Reke (PUP3), Občina Kočevje
Spremembe in dopolnitve prostorskega dela družbenega plana občine Kočevje, Občina Kočevje
Spremembe in dopolnitve prostorskega dela družbenega plana občine Ribnica, Občina Ribnica
UN za območje Arboretuma Volčji potok, Arboretum

ARHITEKTURA
Obdobje 2006 - 2009

Športni park s športno dvorano v Hotedršici, IDZ, Občina Logatec
Projekt za gradbeno dovoljenje za novogradnjo stanovanjskega objekta, Andrej Zibelnik
Urbanistična rešitev za gradnjo doma ostarelih in negovalne bolnice, Bonus plus d.o.o.
Urbanistična rešitev za pozidavo območja s turističnimi objekti v Sodni vasi, Erih Krašovec
Urbanistična presoja za umestitev poslovnega objekta, Inotherm d.o.o.
Urbanistična presoja za nadomestno gradnjo v Ribnici, Občina Ribnica
Urbanistična rešitev za večstanovanjski objekt v Šempetru, Samba d.o.o.
Lokacijski načrt za izgradnjo Doma starejših občanov v Vidmu, Občina Dobrepolje

Obdobje 2002 - 2005
Urbanistična presoja zazidave stanovanjskega kompleksa Velike Lašče, Občina Velike Lašče
 
Obdobje 1991 - 2001
Idejna zasnova trgovskega objekta A5 pri Bambiču, IMOS
Projekt za gradbeno dovoljenje in izvedbo okolice novogradnje pomorske šole, Projekt 30,
Spremembe Ureditvenega načrta Šolskega kompleksa v Sežani, Občina Sežana
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Žalec za območje Občine Tabor, Občina Tabor
Idejni projekt, projekt PGD in PZI zunanje ureditve parka v Tolminu, Komunala Tolmin
Grosuplje
Projekt za gradbeno dovoljenje in PZI za ureditev razširitve pokopališča v Grosupljem, Komunala,
Idejni projekt, PGD in PZI zunanje ureditve okoli cerkve v Zagorju ob Savi
PGD in PZI dokumentacija za stanovanjske objekte in zunanjo ureditev dela zazidalnega načrta v Vodicah, TIPO d.o.o., ARCH DESIGN
Ureditveni načrt UP 21, Lenivec- Kraški zidar
Idejne zasnove ureditve prometnih površin, autocampa, športno-rekreacijskega in zabaviščnega centra ob motelu Kozina, Projekt 30 d.o.o.
Idejna zasnova objektov za območje zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log - Dolga vas, II. Faza, Občina Kočevje
Študije o možnosti izrabe obstoječega zadružnega doma Hrpelje v kulturni dom, Projekt 30 d.o.o.
Arhitekt. urbanist. smernice za morfološko enoto 6E/1 v Ribnici, Občina Ribnica
Smernice za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov v obrtni coni v Sodražici, Stanbiro
 
KRAJINSKA ARHITEKTURA
Obdobje 2006 - 2009
Športni park s športno dvorano v Hotedršici, IDZ, Občina Logatec
Tehnološki park zunanja ureditev, F1 2a, 14 Tehnološki par Ljubljana
Vrt stanovanjske vile, IDZ, Ljublana Bežigrad
Tehnološki park zunanja ureditev, F13, PID in POV, Tehnološki par Ljubljana
Krajinski načrt za Slovenski trg v Kranju, Občina Kranj
Krajinski načrt AC Podtabor, PZI, PNZ Ljubljana d.d.
Zasaditev križišča v Mojstrani, PZI, Planing biro Kranj d.o.o.
Ureditev parka v Tolminu, IDZ in PZI, Občina Tolmin
Zasaditev križišča v Šenčurju, PZI, Planing biro Kranj d.o.o.
Načrt prenove Ambroževega trga v Ljubljani  - Idejna zasnova, projekt za izvedbo, MOL – Oddelek za gospodarske javne službe in promet.
Načrt prenove Hrvatskega trga v Ljubljani  - Idejna zasnova, projekt za izvedbo, MOL – Oddelek za gospodarske javne službe in pormet.
Krajinski načrt PZI za Tehnološki park Ljubljana F13, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Načrt zasaditve za rekonstrukcijo križišča v Mojstrani, Planing d.o.o. Križe
Načrt zasaditve za izgradnjo krožnega križišča v Šenčurju, Planing d.o.o. Križe
Krajinski načrt PID in POV za Tehnološki park Ljubljana F1-4, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Krajinski načrt PZI za Tehnološki park Ljubljana F1-4, 13, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Krajinski načrt PZI za Tehnološki park Ljubljana F14, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Izvedbeni projekti zasaditve 21. mejnih prehodov s Hrvaško, Ministrstvo RS za promet in zveze - RUC

Obdobje 2002 - 2005
Krajinski načrt za OŠ Koper, Občina Koper
Idejna krajinske zasnova za ureditev Zagraškega loga, Občina Škocjan
Idejni krajinski načrt za OŠ Trnovo, OŠ Trnovo
Idejni krajinski načrt za Rozarij Portorož, Občina Piran
Krajinski načrt PGD za Tehnološki park Ljubljana F1-4, 13, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Krajinski načrt PGD za Tehnološki park Ljubljana F14, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Krajinski načrt za Dom CŠOD Planica, Arhe d.o.o.
Krajinski načrt na območju AC priključka Podtabor, PNZ d.o.o.
Idejni krajinski načrt, Dobrovoljc
Načrt zasaditve parka pri izgradnji Doma starejših občanov v Vidmu, Občina Dobrepolje
Spremembe in dopol. Prostorskih ureditvenih pogojev za območje PUP2-Kočevsko polje, Občina Kočevje
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Tabor, Občina Tabor
Ureditveni načrt za sanacijo komunalne deponije v Mozlju, Komunala Kočevje
Lokacijski načrt za območje zadrževalnika na Glinščici, Brdo, Mestna občina Ljubljana
Spremembe in dopolnitve UN za Šolski center v Sežani, Občina Sežana
Spremembe in dopolnitve UN Center v Sežani, Občina Sežana
Zasaditveni načrt osrednje zelenice v Portorožu, Občina Piran
Idejna zasnova ureditve rosarija in parka v Portorožu, Občina Piran

Obdobje 1991 - 2001
Zasaditveni načrt mejnega prehoda Bertoki, DRSC
Projekt ureditve protokolarnega vrta Poljske ambasade, Klivija d.o.o.
Zasnova ureditve Parka Bonifika v Kopru, Projekt 30 d.o.o.
Zasaditveni načrt avtocestnega odseka Podtabor – Kranj, DRSC
Projekt za izvedbo zunanje ureditve območja ALPLES, Alples d.d.
Projekt za izvedbo ureditve okolice monolitnega kamna, Občina Krkavče
Izdelava projekta ureditve osrednjega vaškega trga v Vodicah, Občina Vodice
Vodenje in izdelava krajinskega dela naloge Krajinska zasnova Gorjanci, GIP Pionir Novo mesto

 

PRIDOBIVANJE GRADBENIH DOVOLJENJ
Lokacijski podatki za vodilno mapo za PGD Kanalizacija Tržič, Planing d.o.o. Križe
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za TP Šentvid – Sv. Rok, Elektro Ljubljana d.d.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za TP Vrhnika Idrijska, Elektro Ljubljana d.d.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za NN elektrovod za BS Brezovica, OMV Slovenija d.o.o.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za kanalizacijo Zlato Polje, Kranj, Planing biro Kranj d.o.o.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo križišča v Šenčurju, Planing biro Kranj d.o.o.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za legalicacijo stanovanjskega prizidka v Grahovem pri Bači
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo Varstveno delovnega centra Trebnje, DIA d.o.o.
Načrt zunanje ureditve dveh večstanovanjskih objektov v Šempetru, CEVOL Inženiring Ivan Lovec s.p.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo križišča v Mojstrani, Planing d.o.o. Križe
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo 20 kv KB RTP Grosuplje - TP Kolodvor, Elektro Ljubljana d.d.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za izgradnjo krožnega križišča v Šenčurju, Planing d.o.o. Križe
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenja za gradnjo TP Laze nad železnico z 20 kV priključkom, Elektro Ljubljana d.d.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo križišče na regionalni cesti R2-408/1375 v Žireh, Planing Biro Kranj d.o.o.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za izgradnjo sekundarne kanalizacije v Zgornjem Brniku, Planing Biro Kranj d.o.o.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za prizidavo podružnične Osnovne šole Kašelj, DIA d.o.o.
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti – Laboratorij za biofiziko, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Urbanistični del vodilne mape projekta za gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti – Vadbeni laboratorij, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

DOLOČITEV GRADBENIH PARCEL
Določitev gradbene parcele, KZ Dolomiti-Dobrova
Določitev gradbene parcele, Knjižnica Jožeta Mazovca
Strokovne podlage za določitev funkcionalnega zemljišča- Otium d.o.o.Ljubljana
Strokovne podlage za določitev funkcionalnega zemljišča- Bojan Drevenšek TPC Lucija, Portorož


PRESOJA VPLIVOV
Presoja vplivov na okolje za odsek avtoceste Selo – Šempeter, Minisrstvo RS za promet in zveze - RUC
Pridobitev osnov za izdelavo Lokacijskega načrta za peskokop Rigler, Klun Ribnica
Študija osončenja, IBTd.o.o., Ljubljana
Študija primernosti območja doline Briga za golf igrišče, Podjetje Snežnik
Posebne strokovne podlage - Kočevje Mestni log

ŠTUDIJE IN SVETOVANJE

Obdobje 2006 - 2009
Projektna naloga za konservatorski načrt za prenovo, za OPPN Idrija Center, Občina Idrija
Strokovne podlage za OPN za vodni in obvodni svet Kamniške Bistrice, Občina Kamnik
Projektna naloga za OPPN Dunajska Ljublana, Uniagent d.o.o.
Natečajna naloga za osnovno šolo v Mirni Peči z vrtcem in telovadnico, Občina Mirna Peč
Natečajna naloga za dve osnovni šoli s pripadajočo zunanjo ureditvijo (UN K9 – Šole), Občina Kamnik
Strokovno mnenje glede spremembe rabe v Megacentru, Ljubljana, Mega d.o.o.
Urbanistične delavnice: Vodni in obvodni svet Kamniške Bistrice, Občina Kamnik
Strokovno mnenje v postopku dopolnitve gradbenega dovoljenja, Občina Kočevje
Ekspertno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, Imperial Immobilien Management, družba za posredovanje nepremičnin d.o.o.

Obdobje 2002 - 2005
Digitalizacija prostorskih sestavin planskih aktov Občine Tabor, Občina Tabor
Projektna naloga za izdelavo SPRO in PRO, Občina Kočevje
Posebne strokovne podlage za območje stanovanjske soseske Trata v Kočevju, Občina Kočevje
 
Obdobje 1991 - 2001
Anketa: Razvoj mesta Ljubljana, Mestna občina Ljubljana
Posebne strokovne podlage za območje urejanja Straža na Bledu, Občina Bled
Lokacijska presoja za območje v Ribnici
Analiza variant obvoznice Gozd-Martuljek, PBL d.o.o.
Strokovne podlage za pridobitev lokacijskega dovoljenja za industrijski objekt v območju zazidalnega načrta VP6/1-P3- PLUTAL, Salco d.o.o.
Strokovno informacijske naloge na področju urejanja in posegov v prostor, Občina Kočevje
Idejna študija variant obvoznice Kobarid, primerjava variant in izbor variante, PBL d.o.o.
Program varstva in razvoja območja reke Krupe- Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave
Razvojni projekt CRPOV za območje Krajevne skupnosti Lesično,Oobčina Kozje
Strokovne podlage za projekt Timav-Kraški park, PHARE
Lokacijska presoja za začasni objekt, Občina Ribnica
Strokovna presoja lokacije mrliške vežice Sv. Gregor, Občina Ribnica
Lokacijske dokumentacije - koncesija za območje občin Kočevje, Loški Potok, Ljubljana mesto in bivših ljubljanskih občin
Svetovanje pri izdelavi PGD in PZI za odsek ceste Trenta - Bovec in izdelava izvedbenega zasaditvenega načrta, Giri d.o.o.
Smernice za arhitektonsko in urbanistično oblikovanje obrtne cone R7/05 v Ribnici, Občina Ribnica
Svetovanje s področja urbanizma za potrebe sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana občine Vodice, Občina Vodice
Izdelava strokovnih podlag za področje kmetijstva v občini Kočevje, Občina Kočevje
Lokacijske dokumentacije - koncesija za območje občin Kočevje, Loški Potok, Ljubljana mesto in bivših ljubljanskih občin
Razvojni projekt CRPOV za krajevne skupnosti Vodice in Bukovica, Ministrstvo RS za kmetijstvo
Evidenca in inventarizacija javnih zelenih površin v Ljubljani, Občina Ljubljana