NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Prostorsko načrtovanje

 

Skladno z zakonodajo na področju prostorskega načrtovanja izdelujemo prostorske akte, ki trajnostno urejajo prostor in rabo zemljišč. S tem nudijo kakovostne bivalne razmere, ohranjajo prepoznavne značilnosti prostora, varujejo okolje, ohranjajo naravo in celostno ohranjajo kulturno dediščino.


Prostorski akti so pripravljeni transparentno, upoštevana so urbanistična izhodišča ter naravne in ustvarjene dobrine na obravnavanem območju, nedvoumni  in podrobni prostorski izvedbeni pogoji omogočajo hitro in preprosto pridobitev pridobitev z zakonom predpisanih dovoljenj za gradnjo in uporabo.

Izdelujemo strateške in izvedbene prostorske načrte, kjer usklajujemo razvojni in varstveni vidik prostora v smislu oblikovanja čim kvalitetnejšega bivalnega okolja:

  • - Občinski prostorski načrt (strateški in izvedbeni del)
  • - Urbanistični načrt
  • - Regionalni prostorski načrt
  • - Državni prostorski načrt
  • - Občinski podrobni prostorski načrt
  • - Program komunalnega opremljanja.

 

Izdelujemo strateške in izvedbene programe ter raziskovalne projekte na področju:
- Urejanja in varovanja kulturne krajine,
- vodenje urbanističnih delavnic,
- varstvo kulturne dediščine,
- revitalizacija degradiranih območij, idr.


Zadnja referenčna dela

 

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za staro mestno jedro Kranja: poglaviten element dokumenta je varovanje kulturne dediščine z oživitvijo območja, prilagoditev prostorskega akta na nove potrebe prostora,

OPPN za staro mestno jedro Idrije:sledimo ciljem varovanje kulturne dediščine, oživljanje območja, prilagajanje novim potrebam,

OPN Kočevje (osnutek): strateški in izveddbeni krovni prostorski dokument sledi kvalitetnim razvojnim trendom ter opredeljuje prostor v smislu ohranjanja naravnih danosti in vrednost, novo definira poselitveno območje mesta Kočevje, sledi pomembni nalogi ohranjanje poselitve in vnašanje razvojne dinamike v obrobna območja,

Strokovne podlage za pripravo OPN za umestitev dejavnosti v vodnem in obvodnem prostoru Kamniške Bistrice v Kamniku,


več